Návštěvní řád

I. Základní ustanovení

 • Provozní podmínky kurzů se řídí provozním řádem.

II. Obecné zásady

 • Předmětem kurzu není výuka plavání, ale hra rodičů s dětmi ve vodě, při níž jsou respektovány všechny potřeby dítěte (teplota vody, délka pobytu ve vodě, čistota prostředí, momentální stav a nálada dítěte, apod.).
 • „Plavání“ je určeno dětem od 4. měsíce do 5 let věku dítěte. Děti budou rozděleny do skupin v počtu 4 – 5 dle věku, pokročilosti a vyjádření pediatra o stavu psychomotorického vývoje. Denně bude zařazeno maximálně deset lekcí, které na sebe budou navazovat (součástí každé lekce je krátké cvičení a maximálně půlhodinový pobyt ve vodě).
 • Zařazení dítěte do kurzu bude provedeno pouze na základě písemného souhlasu ošetřujícího pediatra. Kurzů se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče. Do kurzu nemají přístup nemocné děti ani dospělé osoby, zvláště pak osoby trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami. Pokud by rodič, dítě či doprovod vykazoval před lekcí zjevné známky nějakého onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit dítěti lekci, případně celý kurz bez náhrady.
 • Kurzovné se platí předem a vrací se pouze do 2. lekce, po té již kurzovné vráceno nebude (ani z důvodů běžné nemoci, dovolené, momentální indispozice, a podobně.
 • Nástupem na kurz účastník svým podpisem stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů a se zveřejňováním fotografií či videí, které byly pořízeny výhradně pro potřeby klubu.

III. Povinnosti účastníků kurzu

 • Před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o účelu, metodice a organizaci kurzů, manipulaci s dětmi na suchu i ve vodě, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních.
 • Každé dítě musí mít při koupání vlastní jednorázové pleny do vody nebo plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Před každým použitím musí být plavky rodiče i dítěte řádně vyprány. V případě znečištění plavek dítěte mají rodiče možnost zakoupit jednorázové papírové plavky.
 • Před každou lekcí instruktor ověřuje teplotu vody a vzduchu, aby odpovídala doporučeným limitům dle věku dětí, a seznámí s ní rodiče dětí.
 • Během lekce je s dítětem ve vodě přítomna pouze 1 osoba.
 • Doba pobytu ve vodě se přizpůsobuje věku a pokročilosti dítěte, nesmí ovšem přesáhnout 30 minut.
 • Prostory jsou děleny takto (postupně od vchodu): vstupní místnost z ní vlevo, bar, herna – aklimatizační místnost, vpravo šatny, sprchy, WC, vchod do prostoru bazénu přez oddělovací dveře.
 • Během kurzů budou kočárky nechávány v místnosti hned za vstupními dveřmi. Příprava rodičů a dětí probíhá v prostorách rozdělených takto: aklimatizační místnost, WC, šatna, sprcha a místnost s bazénkem.
 • V šatně se rodiče i děti vysvléknou, přejdou do sprchy, kde se každý účastník lekce před vstupem do bazénku a po použití WC osprchuje bez plavek a důkladně omyje mýdlem; má k dispozici vlastní osušku a ostatní základní hygienické potřeby pro sebe i své dítě. Před zahájením lekce se dítě preventivně posadí na nočník, případně se využije jeho přirozeného reflexu na vodu ve sprše. U žen vyžadujeme po dobu cvičení ve vodě používat hygienický tampón.
 • Po provedení očisty přecházejí účastníci kurzu do místnosti s bazénkem, kde rodiče své děti osprchují, a vyčkají na příchod instruktorky. Následuje vstup do bazénku a vlastní lekce.
 • Po ukončení pobytu ve vodě rodiče děti osuší, zabezpečí proti nachlazení, zejména v oblasti lebeční a bederní. Děti jsou pokládány na podložky umístěné na stolech, případně na zemi. Před odchodem domů je nutná aklimatizace po dobu přibližně půl hodiny, kterou je možno strávit v odpočinkové místnosti.

IV. Hygienické zásady

 • Každý den před zahájením provozu je okolí bazénku, sprcha, šatna a WC dezinfikováno a pečlivě omyto čistou vodou. Voda v bazénku před zahájením lekcí prochází několikrát v celém objemu filtračním zařízením.
 • Ostatní prostory, ve kterých se budou rodiče s dětmi pohybovat, jsou denně důkladně čištěny a dezinfikovány.
 • K dezinfekci pomůcek a bazénku jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro jiná exponovaná pracoviště (např. novorozenecká a kojenecká oddělení nemocnic) a jsou schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR, případně Hlavním hygienikem ČR.
 • Z důvodu zabránění vzniku rezistence bakterií se přípravky střídají a přesně se dodržuje expoziční doba.
 • Celkový důkladný úklid je prováděn v rámci sanitačního dne, který probíhá jednou měsíčně.
 • Při případném znečištění vody dítětem je provoz přerušen do odstranění znečištění. O dokončení lekce rozhodne instruktor. Doba přerušení vzhledem k výkonu filtračního zařízení nepřesáhne 60 minut, během kterých projde celý objem vody filtračním zařízením. Při zjištění jiné závady je provoz přerušen do jejího úplného odstranění.
 • Při výuce ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č.84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.
 • Hračky a pomůcky používané v bazénku musí být dobře omyvatelné, nepoškozené, bez jakýchkoliv otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nedostala voda. Všechny se denně po skončení kurzu důkladně očistí, vydezinfikují a důkladně opláchnou pod tekoucí vodou. Dezinfekce a oplachování je prováděno v místnosti s bazénkem a sprše. Veškeré pomůcky, podložky, hračky, nočníky a všechny další věci potřebné k provozu jsou ukládány v místnosti s bazénkem na kovových roštech. Větrání v místnosti je zajištěno klimatizační jednotkou. Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti.
 • Teplota vody a vzduchu bude kontrolována před zahájením každé lekce a přizpůsobena věku dětí ve skupince. U dětí od 3 do 6 měsíců se teplota vody bude pohybovat mezi 30-35°C, u dětí starších mezi 28-32°C (vyšší hodnoty platí vždy pro začátek uvedeného věkového období). Teplota vzduchu je 28-30°C u všech věkových kategorií.

V. Závěrečná ustanovení

 • Kurzy jsou vedeny pod odborným dohledem kvalifikované instruktorky „Plavání“ kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Metodika vedení kurzů byla vytvořena na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností provozovatele kurzů, odborných publikací a ve spolupráci s pediatrem. Metodika je obsahem samostatného dokumentu Baby clubu Delfínek
 • Tento návštěvní řád a jeho dodržování je závazné pro všechny účastníky kurzů. Seznámení s návštěvním řádem potvrdí každý účastník svým podpisem na přihlášce při úhradě kurzovného. Tímto podpisem také klient souhlasí se zveřejňováním materiálů z lekcí plavání. Ceník kurzovného (dodatek č.I návštěvního řádu) není součástí provozního řádu.
 • Provozovatel se zavazuje dodržovat všechny platné právní normy, nařízení příslušné hygienické stanice a ustanovení tohoto provozního řádu.